தரம் 5 உதவித்தொகை தேர்வு வகுப்புகள்

Udena Herath (ஆண்) - Holds a Bachelor of Science degree, 30 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கலாபிடமட, கலிகமுவ, கேகாலை, மாவனல்லை, ருவன்வல்லை, வரகாபொலை, ஹெமடகம

சா/த கணிதம் வகுப்புக்களை

Samantha Dissanayake (ஆண்) - Maths (sp) trained, Diploma in education, Bachelor of education, Over 25 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கேகாலை, மடலே