கணிதம் மற்றும் அறிவியலுக்கான பயிற்சி (ஒரு ஆசிரியரால் நடத்தப்பட்டது)

Subodhini Perera (பெண்) - Science graduate with over 30 years experience, Post graduate diploma holder

3 4 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை

Kumuduni Jayalathge (பெண்) - Over 8 years of experience as teacher in a leading school in Moratuwa.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Thimanga Weerasinghe (ஆண்) - BSc Graduate in biomedical science.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் குழு / தனியார் வகுப்புக்களை - தரம் 5 - சா/த - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

W.A. Prathibha Devmini (பெண்) - An experienced teacher, working in a school.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பாணந்துறை

கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் குழு / தனியார் வகுப்புக்களை - தரம் 5 - சா/த - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
தரம் 1 to 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை / தரம் 6 to 11 சா/த கணிதம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Roy Siriwardana (ஆண்) - Most Experienced GCE Scholarship Teacher In Sri Lanka. Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

தரம் 1 to 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை / தரம் 6 to 11 சா/த கணிதம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
தரம் 1 - சா/த கணிதம் (தனியார் / குழு / ஒன்லைன்) வகுப்புக்களை

Excellence Academy - Classes conducted by well-qualified and experienced teachers.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

தரம் 1 - சா/த கணிதம் (தனியார் / குழு / ஒன்லைன்) வகுப்புக்களை