ஆங்கிலம், கணிதம், சிங்களத்தில் ஆராம்பப் வகுப்புக்களை ஐந்து

Palika Fernando (பெண்) - A teacher qualified With bachelor, attached to a reputed International school with over 6 years experience.
இடங்கள்: மஹாபாகே

ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், விஞ்ஞானம், ENV, கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (பெண்) - Prefers doing classes by visiting homes or via online.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை, களனி, கிரிபத்கொட, மஹாபாகே, ராகமை, வாட்டல, வெலிசறை