விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]
ஒன்லைன் மற்றும் Home visiting பயிற்சி வகுப்புக்களை - கம்பஹ மற்றும் கொழும்பு

Uththara Payagalage (பெண்) - BCS - HEQ (PGD Level), Dip. in English Teaching [Lyceum Academy of Teacher Education], Dip. in English [NIBM], Diploma in ICT