விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]
கணிதம் - லண்டன் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் up to சா/த

Lanka Dissanayake (பெண்) - Currently teaching in leading international school (Nugegoda), Over 15 years of experience.
இடங்கள்: கொஹுவல, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம