கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 3 to சா/த (சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

J. Chemali Ranawaka (பெண்) - Diploma in teacher training in Mathematics up to O/L, Former Maths teacher at Sujatha Vidyalaya Nugegoda.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொஹுவல, நுகேகொடை

3 4 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை

Kumuduni Jayalathge (பெண்) - Over 8 years of experience as teacher in a leading school in Moratuwa.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

கணிதம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் / Cambridge பாடத்திட்டம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Shalani (பெண்) - Bachelor Degree, MBA and CIMA.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Thimanga Weerasinghe (ஆண்) - BSc Graduate in biomedical science.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
தரம் 1 to 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை / தரம் 6 to 11 சா/த கணிதம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Roy Siriwardana (ஆண்) - Most Experienced GCE Scholarship Teacher In Sri Lanka. Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

தரம் 1 to 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை / தரம் 6 to 11 சா/த கணிதம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
தரம் 1 - சா/த கணிதம் (தனியார் / குழு / ஒன்லைன்) வகுப்புக்களை

Excellence Academy - Classes conducted by well-qualified and experienced teachers.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

தரம் 1 - சா/த கணிதம் (தனியார் / குழு / ஒன்லைன்) வகுப்புக்களை
Sipil Higher Education Institute

Sipil Higher Education Institute, Rawathawatta, மொரட்டுவ

Private classes offered - Grade 1 to 8 all the subjects

ஆசிரியர்: Ms. Sri (பெண்‍) - City and Guilds Teaching, ACS, Advanced Diploma in English.
Visits: ,கொழும்பு and 6, தேஹிவல, Mount lavinia, Rathmalana, மொரட்டுவ