கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 3 to சா/த (சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

J. Chemali Ranawaka (பெண்) - Diploma in teacher training in Mathematics up to O/L, Former Maths teacher at Sujatha Vidyalaya Nugegoda.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொஹுவல, நுகேகொடை

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Thimanga Weerasinghe (ஆண்) - BSc Graduate in biomedical science.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
தரம் 1-11 கணிதம் சிங்களத்தில், விஞ்ஞானம், வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும், குடியுரிமைக் கல்வியும், சுகாதார விஞ்ஞானம்

Moushika Kriyanjalee (பெண்) - An after A/L Maths stream student who recieved 9As for O/L exam.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு

கணிதம், வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை

Dhanushika Nayomi (பெண்) - Chartered Accountant and an experienced teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொடகம, கொட்டாவை, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹொரன, ஹோமாகம

சிங்களத்தில் கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆராம்பப் மாணவர்கள்

Madushanika abeysignha (பெண்) - Durwala sisun sadaha vishesha awadayanayak laba di ugan wai.keti krama magin maths ugan wai.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கோனபொல, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

ஆராம்பப் மற்றும் பாலர் வகுப்புகள் வகுப்புக்களை

Dilhani Lanka (பெண்) - Sinhala, English, Environment science, Maths.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு

Maths Tuition Sinhala Medium

ஆசிரியர்: R.P Rupasinghe (ஆண்‍) - Following degree in Civil Engineering [OUSL], Following a diploma in Engineering course