ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
Tri-C Academy - பாணந்துறை

At Tri – C Academy education is more than a business, it would be an enlighten experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை

தமிழ் மொழி (Second Language) - உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச

Shihan Mahroof (ஆண்) - BA Tamilology, Over 8 years of teaching experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை

தமிழ் மொழி (Second Language) - உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச