வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் மற்றும் தமிழ் - இரண்டாம் மொழி

Nava Roshan (ஆண்) - Plantation Community Communication Specialist in Ministry of Hill country New villages, Infrastructures and Community development.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுவரெலியா