சிங்களத்தில் மற்றும் தொடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Thilini Gopallawa (பெண்) - A graduate from University of Sri Jayewardenepura with B.A (special) degree in Mass Communication and Sinhala.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பளை, கெலிஒய, நாவலபிட்டி, வெளிகள்ள

Virtual Business பள்ளி [VBS] - கம்பளை

நிறுவனம்: Virtual Business School - Our aim is to make VBS as the best place for extra classes in கம்பளை

Virtual Business பள்ளி [VBS] - கம்பளை