சிங்களத்தில் விஞ்ஞானம் வரலாறு வகுப்புக்களை தரம் 1-11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Anuradha Wickramaratne (பெண்) - Diploma holder.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

தரம் 1-8 - கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில்

Shamalka Perera (பெண்) - Following a Diploma in Business Management.
இடங்கள்: வாட்டல, ஹெந்தலை