தரம் 1-8 - கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில்

Shamalka Perera (பெண்) - Following a Diploma in Business Management.
இடங்கள்: வாட்டல, ஹெந்தலை

வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், கணிதம் - தரம் 1 to 5

Malsha Nethmi (பெண்) - Teacher of St. Marys Collage [Mabola], Following a teaching degree [OUSL].
இடங்கள்: அல்தேனிய, கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, வாட்டல

கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், சிங்களத்தில் பயிற்சி - தரம் 1 to 11

Thishani Karunaratne (பெண்) - 2 years of teaching experience.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, மாபோலே, வாட்டல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்