ஆராம்பப் தரம் - ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், ENV, சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை

Chandima Prasadini (பெண்) - International School Teacher.
இடங்கள்: களனி