வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், கணிதம் - தரம் 1 to 5

Malsha Nethmi (பெண்) - Teacher of St. Marys Collage [Mabola], Following a teaching degree [OUSL].
இடங்கள்: அல்தேனிய, கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, வாட்டல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்