சிங்களத்தில் வரலாறு மற்றும் நடனம் வகுப்புக்களை

Shashmini Vimarshana (பெண்) - Currently teaching at a leading private school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு

மாண்டிசோரி முதல் தரம் 1-5 வரை வகுப்புகள்

Ms. Azmiya (பெண்) - Dip. In Elocution teaching, Dip. In AMI Montessori method, Dip. In Primary Teaching, Dip. In Children Art Therapy and Psychology.
இடங்கள்: தேஹிவல

தரம் 1 to 5 வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் மற்றும் கணிதம்

Dilki Mihiravi (பெண்) - National diploma in primary education, 4 years experience in a Colombo National school.
இடங்கள்: கொழும்பு 3/4, கொஹுவல, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, மஹரகம

ஆங்கிலம் சிங்களத்தில் கணிதம் வகுப்புக்களை தேஹிவல

Zulfa (பெண்) - Passed Ordinary level.
இடங்கள்: தேஹிவல