பிரஞ்சு - சா/த, உ/த - London / Edexcel / Local - Best result guaranteed

ஆசிரியர்: G.Gunawardena (பெண்‍) - BBM degree holder in Bangalore University in India, Higher diploma in French language (Allience Francaise, ,கொழும்பு).

Alliance Française de Colombo - பிரஞ்சு Language Lessons

Alliance Française de Colombo - Sri Lanka's first and foremost French Teaching and Cultural Center since 1954.
இடங்கள்: கொழும்பு 07

Alliance Française de Colombo - பிரஞ்சு Language Lessons
ஜப்பானிய மொழி and பிரஞ்சு classes

Priyanka Eriyagama (பெண்) - Master's in Japanese, French - DALF C1.
இடங்கள்: கொழும்பு 07, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம