සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


பெரியவர்கள் ஸ்போகன் இங்கிலீஷ் வகுப்புகள்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
S. Mallawaarachchi (பெண்)
 •  சாதாரண நிலை
 •  உயர்தரம்
 •  டிப்ளோமா
 •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
 •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
 •  TESOL /TEFL (UK)
 •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 2 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​1​ ​6​0​1​ ​6​9​7
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode பெரியவர்கள் ஸ்போகன் இங்கிலீஷ் வகுப்புகள் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I am a former banker and currently conduct online English classes for school children and adults. Only a basic knowledge of English language is sufficient to join my classes. I use both Sinhala and English languages to explain the lessons. Video lessons (from Oxford and Cambridge Universities) are also used to explain grammar lessons more effectively. Individual online classes can be arranged for spoken English lessons. The syllabus is focused on improving grammar, vocabulary, and conversation skills. Further I am currently reading for BA in English and English language teaching.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Spoken English for adults
இடம்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • සිංහල
 • English
விமர்சனங்கள்
S. Mallawaarachchi பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்