உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
அனைத்து தரங்களுக்கும் ஆங்கில பாடநெறி

Udaya Kumar (ஆண்) - I have my own Registered English Academy providing methodical English knowledge for over 400 students
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொட்டுகொட

வகுப்புக்களை தரம் 1 to 7 / சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் / ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Madavi (பெண்) - Bsc (Hons) Business Management graduate, Diploma in French from alliance francaise de Colombo.
இடங்கள்: ஏகல

வகுப்புக்களை தரம் 1 to 7 / சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் / ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
English Education

Jay Bee English Institute - Tutor Profile: London Diploma, Completed Business English/Correspondence courses, over 15 years experience - Ja-Ela, இலங்கை சனநாயக

ஆங்கிலம் to the kids up to Grade 5

Sachini Liyanage (பெண்)- Assistant Teacher in Lyceum International Jaela.
இடங்கள்: ஏகல, ஜ-ஏல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்