உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Sanjaya Jayalath (ஆண்)
 • சாதாரண நிலை
 • உயர்தரம்
 • டிப்ளோமா
 • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
 • TKT , SLTC
 • கற்பித்தல் அனுபவம் : 15 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​6​3​4​7​7​6​3​8
விபேர் :
+​9​4​7​6​3​4​7​7​6​3​8
ஸ்கைப் :
s​h​i​r​a​n​.​s​a​n​j​a​y​a​.​j​a​y​a​l​a​t​h
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
 • BA. (Humanities)
 • DETE (Colombo)
 • Dip. in English (UK)
 • TKT (Cambridge)
 • SLTC (BC)
 • Senior Cambridge English Lecturer / IELTS Lecturer at ANC / International Speech Trainer
 • Over 15 years of teaching experience
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Cambridge English grade 4
Cambridge English grade 5
Cambridge English grade 6
Cambridge English grade 7
Cambridge English grade 8
Cambridge English grade 9
Cambridge English grade 10


National English grade 4
National English grade 5
National English grade 6
National English grade 7
National English grade 8
National English grade 9
National English grade 10
National English grade 11


Spoken English for adults
Spoken English for kids
Spoken English for professionals


IELTS General band 5 to 9
IELTS Academic band 5 to 9
இடம்
ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
Korea Lanka Vocational College, கம்பஹ


SJ institute, ஜ-ஏல


ANC, வாட்டல


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கண்டி மாவட்டத்தில், இலங்கை
கண்டி

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
ஏகல

கடன

கடவத்த

கந்தானை

கனேமுல்லை

கம்பஹ

கலஹிட்டியவா

கல் எலிய

களனி

காணுவன

கிரிபத்கொட

சேதுவை

ஜ-ஏல

டெலத்துறை

நாகொடை

நாயக்கண்ட

நிட்டம்புவ

நிவன்தம

நேகோம்போ

பமுனுகம

பாண்டிகோடா

பொல்லாத

போபிட்டிய

மஹாபாகே

மாபோலே

மினுவங்கொட

யக்கலை

ரத்தொளுகம

ராகமை

ரிள்ளுள்ள

வாட்டல

வெலிசறை

வெவால

ஹுனுபிட்டி

ஹெகிட்ட

ஹெந்தலை

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
கல்கிசை

கொழும்பு 01

கொழும்பு 02

கொழும்பு 03

கொழும்பு 04

கொழும்பு 05

கொழும்பு 06

கொழும்பு 07

கொழும்பு 10

கொழும்பு 11

கொழும்பு 12

கொழும்பு 13

கொழும்பு 14

கொழும்பு 15

கொஹுவல

தேஹிவல

நுகேகொடை

பிட கோட்டே

பெப்பிலியான

மஹரகம

மொரட்டுவ

மாத்தறை மாவட்டத்தில், இலங்கை
மாத்தறை

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
 • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
 • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • සිංහල
 • English