பயிற்சி - ஆராம்பப் தரம் 1 to 5 (அனைத்து பாடங்களும்)

Dulmini Kasturiarachchi (பெண்) - Associate to Bachelor’s Degree, Education, Early Education [Midtown University], Diploma in Primary Education [OUSL].
இடங்கள்: கடுவெல, மாலபே

ஆங்கிலம், முதன்மை பாடங்களில், கிறிஸ்தவ தர்மம்

Ruchira De Silva (பெண்) - Trinity college Western music upto grade 6 (practical and theory), PQHRM qualified, ATCL in Performing arts.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மாலபே