ஆங்கிலம், முதன்மை பாடங்களில், கிறிஸ்தவ தர்மம்

Ruchira De Silva (பெண்) - Trinity college Western music upto grade 6 (practical and theory), PQHRM qualified, ATCL in Performing arts.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மாலபே

3, 4, 5 අමතර පන්තිasdfasdf

Shamila Perera (பெண்) - Primary trained, Graduate teacher attached to a government school.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தலவத்துகொட, மஹரகம, மாலபே

உள்ளூர் மற்றும்அ னைத்துலக பாடசாலை பாடத்திட்டம் English Medium

LIT institute - We conduct Local and International English Medium Curriculum for Grade 1 to A/L in all subjects.
இடங்கள் மாலபே

உள்ளூர் மற்றும்அ னைத்துலக பாடசாலை பாடத்திட்டம் English Medium
ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் மற்றும் வரலாறு

Diana (பெண்) - Over 10 years experience in teaching (international schools).
இடங்கள்: கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, மாலபே

பயிற்சி ஆங்கிலம்/ சிங்களத்தில் மொழிமூலம் மாலபே

Gunawardena (பெண்) - Eight years experience as a English Medium teacher.
இடங்கள்: மாலபே

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்