தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

Computer Courses - O/L ICT, ICT- AL, NVQ, Graphic Designing, Hardware and Networking, AutoCad

Realway Computer Studies - Registered Institute with Education Commission with well experienced, qualified lecturer panel.
இடங்கள் இம்புல்கொட, Gampaha