விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Sevini Vandebona (பெண்) - Completed my A/L in National Bio Science stream.
இடங்கள்: வாட்டல

விஞ்ஞானம் கணிதம் தரம் 1-6 மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் மற்றும் Cambridge

Kanthi Gamanayake (பெண்) - University entrance Engineering.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், சிங்களத்தில் பயிற்சி - தரம் 1 to 11

Thishani Karunaratne (பெண்) - 2 years of teaching experience.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, மாபோலே, வாட்டல

எலெக்டியுஷன் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Gnei Shamaleen Hanifa (பெண்) - Trainee teacher at CALSDA since October 2016.
இடங்கள்: எந்தரமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வாட்டல

HighScore Institute - வாட்டல

நிறுவனம்: HighScore Institute - We conduct classes from pre-grade to O/L [local & international syllabus]. Classes are conducted only in English.
இடங்கள்: வாட்டல

HighScore Institute - வாட்டல
Home visiting teacher - ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், ENV, வரலாறு, தமிழ்

Anne Virgina (பெண்) - Diploma in Management Accounting (CIMA) and pursuing Advanced Diploma.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15, வாட்டல

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - வாட்டல

Blessing (பெண்) - Well experienced International school teacher.
இடங்கள்: கொழும்பு 15, வாட்டல

Little Angels Montessori and Daycare - வாட்டல

AMI Montessori & Daycare with love, care & protection. Tuition classes for primary (Mathematics, Science and English) Elocution classes.
இடங்கள்: வாட்டல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்