சிங்களத்தில் விஞ்ஞானம் வரலாறு வகுப்புக்களை தரம் 1-11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Anuradha Wickramaratne (பெண்) - Diploma holder.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

விஞ்ஞானம் கணிதம் தரம் 1-6 மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் மற்றும் Cambridge

Kanthi Gamanayake (பெண்) - University entrance Engineering.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

Little Angels Montessori and Daycare - வாட்டல

Little Angles Montessori and Daycare - AMI Montessori & Daycare with love, care & protection.
இடங்கள்: கந்தானை, வாட்டல, ஹெகிட்ட

Little Angels Montessori and Daycare - வாட்டல
பயிற்சி வகுப்புக்களை தரம் 1 to தரம் 8 (உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச)

Fazlina Iqbal (பெண்) - Excellent English teaching methods to especially for the weaker students who find it very hard with language.
இடங்கள்: வாட்டல

பயிற்சி - தரம் 4 to 8 சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர்

Aaron Fernando (ஆண்) - Degree in Software Engineering and Business Information System.
இடங்கள்: கொழும்பு 1-15, வாட்டல

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் பயிற்சி - தரம் 1 to சா/த

Sashenka Kumarage (பெண்) - Graduated with 1st class Hons, majoring in Civil Engineering.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 15, வாட்டல

விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Sevini Vandebona (பெண்) - Completed my A/L in National Bio Science stream.
இடங்கள்: வாட்டல

கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், சிங்களத்தில் பயிற்சி - தரம் 1 to 11

Thishani Karunaratne (பெண்) - 2 years of teaching experience.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, மாபோலே, வாட்டல

HighScore Institute - வாட்டல

நிறுவனம்: HighScore Institute - We conduct classes from pre-grade to O/L [local & international syllabus]. Classes are conducted only in English.
இடங்கள்: வாட்டல

HighScore Institute - வாட்டல