விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 1 to உ/த

Sadurja Nawaneedakrishnan (பெண்) - BSc, having experience as lecturer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15

சிங்களத்தில் ஆங்கிலம் E. N.V. வரலாறு விஞ்ஞானம் மற்றும் religion வகுப்புக்களை ஐந்து உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்.

Nadrah Cassim (பெண்) - Grade 1 to 5 Sinhala and English tuition classes for international school students.
இடங்கள்: தேஹிவல

Home visiting teacher - ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், ENV, வரலாறு, தமிழ்

Anne Virgina (பெண்) - Diploma in Management Accounting (CIMA) and pursuing Advanced Diploma.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15, வாட்டல

பயிற்சி ஐந்து தரம் 1 to 5 (அனைத்து பாடங்களும்)

Indika Rodrigo (பெண்) - Bachelor of Arts in English, Diploma in Education, Diploma in AMI Montessori, Diploma in French.
இடங்கள்: கொழும்பு 04, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, கொழும்பு 07, நாவல, நுகேகொடை

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், புவியியல், வரலாறு, Public speaking

A qualified teacher conducting tuition for students year 1 to 6 on Maths, Science, English, Geography, History, Public Speaking.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், புவியியல், வரலாறு, Public speaking
Dharul Hikma Institute

நிறுவனம்: Dharul Hikma Institute, Details: City and Guild approved courses, Montessori teacher training, Computer courses in Mattakkuliya, இலங்கை சனநாயக

Dharul Hikma Institute

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்