பயிற்சி - இஸ்லாம் அராபிய மொழி கணிதம் ஆங்கிலம் வரலாறு புவியியல்

Humaiyra (பெண்) - BSc (Hons) in Software Engineering, HND in Computing, Moulaviyya Degree.
இடங்கள்: கொழும்பு 09

 ICT for O/L and A/L