பிரஞ்சு

Dresden Academy - We enrich thousands of students by ensuring better career opportunities in both local and foreign job markets.
இடங்கள்: கண்டி

Frenchable - பிரஞ்சு மற்றும் மீட்டல்

Sriwanthi Thilakarathna (பெண்) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கேகாலை, பெராதெனிய

Frenchable - பிரஞ்சு மற்றும் மீட்டல்