ஜப்பானிய மொழி மொழி - JLPT, பள்ளி பாடத்திட்டம் பேச்சுத்திறன் ஜப்பானிய மொழி

Nadini Thilakshika (பெண்) - Studied in Fuetsu high school Japan, Completed JLPT Level 3.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கடுவெல, கிரிபத்கொட, பியகம, மாலபே