ஜப்பானிய, மொழி art மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Dilini Fernando (பெண்) - N2 level qualified in Japanese Language.
இடங்கள்: கம்பஹ, சேதுவை

Japanese Language lessons for students (year 1 to A/L) and Migrants

Lessons for grade 1 to A/L by a tutor who lived in Japan for many years and has a Diploma from Shinjuku Institute TA