பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் - நாவல

Malindri Panaluwa (பெண்) - Currently teaching in a leading English medium school with 2 years of experience.
இடங்கள்: நாவல, நுகேகொடை, ராஜகிரிய

பயிற்சி ஐந்து தரம் 1 to 5 (அனைத்து பாடங்களும்)

Indika Rodrigo (பெண்) - Bachelor of Arts in English, Diploma in Education, Diploma in AMI Montessori, Diploma in French.
இடங்கள்: கொழும்பு 04, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, கொழும்பு 07, நாவல, நுகேகொடை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்