பயிற்சி ஐந்து மாணவர்கள் வருடத்திற்கு 1 to 8 (உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்)

Sha Hussain (பெண்) - Studies at Ilma International Girls School, More than 2 years experience in teaching.
இடங்கள்: கொழும்பு 14