மாணவர்கள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு தமிழ் வகுப்புகள்

Xavier (ஆண்) - B.Sc (Hons) in IT, Conducting Tamil classes for more than 7 years, Can teach Tamil in Sinhala / English.
இடங்கள், கொழும்பு 5/7, கொஹுவல, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

College of Information Management and Sciences

CIMS Campus is a dynamic higher educational institution in Sri Lanka.
இடங்கள்: கல்முனை, ராஜகிரிய