சிங்களம் கற்போம் மற்றும் Spoken Tamil

Ashroffali Fareed (ஆண்) - பட்டதாரி ஆசிரியர். பதினைந்து வருடக கால அனுபவம் கொண்டவர். மொழிபெயர்ப்பாளர், இருமொழி ஊடகவியலாளர்.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல, ரட்மலான

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்