சிங்களத்தில் மொழி வகுப்புக்களை - கொழும்பு

Ayesha Perera (பெண்) - Home visit for Tamil, Muslim, foreigners, adult, children


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IELTS, ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ், இலக்கண வகுப்புகள்

A lady teacher visits Colombo and suburbs to conducts classes. Classes can be conducted in English, Sinhala or Tamil medium.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மொழி வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மொழி வகுப்புக்களை
மஹாபொல துறைமுகங்கள் மற்றும் கடல்சார் அகாடமி

நிறுவனம்: Mahapola Ports & Maritime Academy - MPMA is the ideal springboard for young people seeking employment in these industries with all round recognition


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மஹாபொல துறைமுகங்கள் மற்றும் கடல்சார் அகாடமி
இலங்கை தேசிய இளைஞர் சேவைகள் சபை

நிறுவனம்: National Youth Services Council of Sri Lanka - Youth of Sri Lanka are also having an undertaking for economic and social upliftment of the country


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இலங்கை தேசிய இளைஞர் சேவைகள் சபை
Languages and General Courses - கொழும்பு 6

ILC - We aim to educate the people on the importance of International Language Studies and offer high standard language classes.
இடங்கள்: கொழும்பு 06


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Languages and General Courses - கொழும்பு 6
மொழிக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி பற்றிய தேசிய நிறுவகமானது

மொழிக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி பற்றிய தேசிய நிறுவகமானது - National institute of language education and training ( NILET) was formally established by act no. 26th of 2007


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மொழிக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி பற்றிய தேசிய நிறுவகமானது
Delmege Academy of Languages and Skills [DALAS]

The academy is fully equipped with state-of-the-art-facilities and an experienced panel of lecturers.
இடங்கள் ,கொழும்பு 10


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Delmege Academy of Languages and Skills [DALAS]
Giorgio La Pira Language Academy - ராஜகிரிய

நிறுவனம்: Giorgio La Pira Language Academy - We were established to develop the Language skills & knowledge of the employees in Public & private sectors, Bankers, Armed Forces & Scholars


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Giorgio La Pira Language Academy - ராஜகிரிய
சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் இலக்கியம் தரம் 6 - உ/த

Neranjana Senadheera (பெண்) - BA Degree [University of Kelaniya], PGDE [University of Colombo]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Queen's International Business Campus (QIB Campus) - கொடகம

QIB Campus offers a unique and dynamic learning environment where you can realise your potential.
இடங்கள்: கொடகம


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Queen's International Business Campus (QIB Campus) - கொடகம
சர்வதேச ஆய்வுகள் பண்டாரநாயக்க மையம்

A tertiary level education institution specializing in offering an array of courses in the discipline of International Relations and its sub disciplines. br>இடங்கள் ,கொழும்பு 7, இலங்கை சனநாயக


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சர்வதேச ஆய்வுகள் பண்டாரநாயக்க மையம்
இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்

The premier Open and Distance learning institution in Sri Lanka.


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry