ரஷ்ய Educational Centre

Russian Educational Centre - A leading Foreign Educational Service Provider in Sri Lanka.
இடங்கள்: கொழும்பு 07, நுகேகொடை

ரஷ்ய Educational Centre
சர்வதேச ஆய்வுகள் பண்டாரநாயக்க மையம்

A tertiary level education institution specializing in offering an array of courses in the discipline of International Relations and its sub disciplines. br>இடங்கள் ,கொழும்பு 7, இலங்கை சனநாயக

சர்வதேச ஆய்வுகள் பண்டாரநாயக்க மையம்
Russian Cultural Centre in கொழும்பு

The Russian Cultural Centre plays an important role in promoting cultural and educational activities in Sri Lanka.
இடங்கள் ,கொழும்பு 7

 Grade 1 to A/L All Subjects