ஜப்பானிய மொழி மொழி teaching ஐந்து JLPT, N5, N4 / NAT Level 5, 4 மற்றும் சா/த

Anuttara Weerasinghe (பெண்) - JLPT N2 level qualified, Japanese language diploma level [Sasakwa centre], District 13 (Colombo) GCE AL 2019
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, வேயன்கொடை

ஜப்பானிய மொழி மொழி teaching ஐந்து JLPT, N5, N4 / NAT Level 5, 4 மற்றும் சா/த