ஆங்கிலம், பிரஞ்சு மற்றும் எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்கள்

Mrs. A. Samaranayake (பெண்‍) - Experienced in teaching English / Elocution [CALSDA / IWMSand Trinity College London [UK] Examinations.
இடங்கள் ,கொழும்பு 6, கிரிபத்கொட, இலங்கை சனநாயக

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS, எலெக்டியுஷன் மற்றும் ஆங்கிலம் பாடநெறிகள் பிரஞ்சு ஜப்பானிய மொழி

Anupama Kabral (பெண்) - A well qualified teacher who did my education and working experience in UK.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, தளுகம, பியகம, மாகொல

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

ஐசோபிட் Metro Campus

A premier ICT Education centre which was established in the new millennium, a Sri Lankan company managed by a group of leading ICT professionals.

ஐசோபிட் Metro Campus

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்