ஆங்கிலம், பிரஞ்சு மற்றும் சீன மொழி வகுப்புக்களை

Erandika Jayasundara (பெண்) - Graduate (BA).
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய

பிரஞ்சு மொழி - தரம் 3 to 13 / சா/த உ/த

K.D. Kankanamge (பெண்) - Working in a Leading National School in the heart of Colombo.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய