பயிற்சி - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம்

Harzini B (பெண்) - A well qualified engineer with great teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வாட்டல

கணிதம் மற்றும் பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை

K. Suthaaharan (பெண்) - Teaching at a leading School in Colombo, Well Qualified, more than 15 years teaching experience.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

கணிதம் மற்றும் பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை
விஞ்ஞானம் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம் தரம் 6-11

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - An undergraduate of university of Colombo and conducting classes for 4 years.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உடஹமுல்லை, உள் கோட்டை, ஏகொட உயன

விஞ்ஞானம் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம் தரம் 6-11
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 6-10 (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge)

Sudam Uswatte (ஆண்) - BSc (Hons) in Civil Engineering [SLIIT].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு 05, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, பொல்கசொவிட்ட

விஞ்ஞானம், உயிரியல், இரசாயனவியல், கணிதம் - தரம் 1 to உ/த

Samantha Wickramasinghe (பெண்) - A very experienced teacher from Australia
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 03, கொழும்பு 05, கொழும்பு 07, கொழும்பு 08

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் : தரம் 6 - சா/த (Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Supun Wijenayake (ஆண்) - BSc Engineering (Civil), Providing support classes for 04 years.
இடங்கள்: பாணந்துறை, மொரட்டுவ

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் : தரம் 6 - சா/த (Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)
விஞ்ஞானம், கணிதம் (ஆங்கிலம் மொழிமூலம்) தரம் 6 to 11

Buddhi Rathnayake (ஆண்) - Over 5 years teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ராஜகிரிய

தரம் 5 to 9 Edexcel மற்றும் Cambridge வகுப்புக்களை

Rumaiz Nazeem (ஆண்) - Studied at a leading international school, Completed edexcel OLs and ALs, Degree mechanical Engineering, Diploma in automobile

Edexcel மற்றும் Cambridge - இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் உயிரியல் (கணிதம் தரம் 6 - சா/த)

Chanaka Bandara Ekanayake (ஆண்) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel மற்றும் Cambridge - இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் உயிரியல் (கணிதம் தரம் 6 - சா/த)
விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Angelo (ஆண்) - Good experience in teaching for students below year 13.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ

பயிற்சி வகுப்புக்களை தரம் 1-8

Afnan Kitchilan (பெண்) - Conducted tuition classes abroad and wanting to continue my teaching in Sri Lanka.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் / உயிரியல் பயிற்சி

Thaveesha (பெண்) - MBA [ECU- Perth, Australia], BSc Science [UNSW - Sydney, Australia], 4th year medical student completing MBBS degree [KDU, Ratmalana].
இடங்கள்: கொழும்பு, Online

லண்டன் A/S உ/த, சா/த Edexcel மற்றும் Cambridge | தனியார் மற்றும் சிறிய குழு வகுப்புக்களை

Susantha Gunasekara (ஆண்) - Over 32 years of teaching experience locally and internationally
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மாலபே, வாட்டல

லண்டன் A/S உ/த, சா/த Edexcel மற்றும் Cambridge | தனியார் மற்றும் சிறிய குழு வகுப்புக்களை
கணிதம் மற்றும் பௌதீகவியல் - Edexcel மற்றும் Cambridge

Harsha Chathuranga (ஆண்) - Bsc. Engineering (hon) - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அம்புல்தேனிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல

கணிதம் மற்றும் பௌதீகவியல் - Edexcel மற்றும் Cambridge
இரசாயனவியல், விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Kaumadi Nagahawatte (பெண்) - Graduate in Chemistry Special, Science Teacherat Vidura College,Thalawatugoda, Chemistry Lecturer at BMS.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மாலபே