விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை உள்ளூர் பாடத்திட்டம்; Edexcel பாடத்திட்டம்

Asha Shyamalee (பெண்) - Worked as a teaching assistant at university in relevant subjects.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ரனாள

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்