உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடன

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை IELTS மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி

Edwin Mendez (ஆண்) - Masters in Education, Over 15 years teaching in Sri Lanka & Abroad.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொட்டிகாவத்த, கொழும்பு, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, வாட்டல

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை IELTS மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி
ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை - சர்வதேச தரம் 1 - 7

Sandali (பெண்) - Currently doing a degree.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நேகோம்போ

Cambridge / Edexcel ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை | ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் வகுப்புக்களை

Global Language Institute - Classes conducted by a well-qualified teacher with over 15 years of experience in teaching for private and international schools.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை