ஒன்லைன் மற்றும் Home visiting பயிற்சி வகுப்புக்களை - கம்பஹ மற்றும் கொழும்பு

Uththara Payagalage (பெண்) - BCS - HEQ (PGD Level), Dip. in English Teaching [Lyceum Academy of Teacher Education], Dip. in English [NIBM], Diploma in ICT