உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடன

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Yolande Yvvone (பெண்) - Bachelor of science degree, Diploma in teaching science at Lyceum Academy, Following Master Degree in Kelaniya University.

ஆங்கிலம் Language Classes (Local/Cambridge/Edexcel)

Jeevani Fernando (பெண்) - A qualified teacher with several years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ஹுனுபிட்டி

ஆங்கிலம் Language Classes (Local/Cambridge/Edexcel)