உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடன

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
கணிதம், ஆங்கிலம் மொழி, ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் சட்டம் பயிற்சி - Cambridge மற்றும் Edexcel பாடத்திட்டம்

Hirushi Karunananda (பெண்) - Obtained bachelors from University of Wolverhampton, UK, Pursuing my Masters from Edith Cowan University, Australia.

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக