வரலாறு, புவியியல் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழி வகுப்புக்களை

Thanuja Wanasinghe (பெண்) - A degree holder.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, ஜ-ஏல, யக்கலை, ராகமை

வரலாறு, புவியியல் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழி வகுப்புக்களை

 Advertise Here