வகுப்புக்களை மற்றும் IT வகுப்புக்களை (தனியார் / குழு ஆங்கிலம்)

Samuel Dissanayaka (ஆண்) - Over 3 years teaching experience. Fluent in English language specially in grammar and spoken.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, கம்பளை, திகன, பெராதெனிய

ICT Classes conducted by a qualified tutor

GCE Applied ICT / IGCSE ICT / Basic Computer Skills to all grades / GIT / ICDL / IDCS / Web, Graphic Design TA