தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

ICT Teacher for grade 4 to A/L, கணிதம் Local and cambridge grade 4 to OL

Mrs. Rizwan (பெண்) - BIT [University of Colombo], Over 8 years experience.
இடங்கள்: மாகொல, வாட்டல, கிரிபத்கொட

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்