கணனிக் கல்வி (ICT 6-9, O/L, A/L)

A Ganeshananthan (ஆண்) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

கணனிக் கல்வி (ICT 6-9, O/L, A/L)
Network / Security / C++ / Java / Python / PHP for Uni Subjects, IT Assignments, ICT உ/த சா/த

Dushmantha (ஆண்) - A tutor, visiting lecturer who have more than 4 years of experience in teaching / lecturing IT / Computer Science subjects.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல்

ICT/CS உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் சா/த with Python Scratch மற்றும் Microbit programming

Shiraz Azad (ஆண்) - BCS, PGD, 6 years experience, Expertise in Python and Pascal Programming.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல

Python, Pascal, MS SQL, Office Packages), Computer Networking, Android App Developing

Nuwan Hirantha Rathnayaka (ஆண்) - MSc in Information Technology and Strategic Innovation (Kingston University - UK) (Reading), NCC (IDCS) - UK.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொ

Python Programming வகுப்புக்களை உ/த 2019 ஐந்து

நிறுவனம்: tekstart - Our mission is to provide quality education that embraces the unique characteristics of each and every student.
இடங்கள்: கொழும்பு 10

Python Programming வகுப்புக்களை உ/த 2019 ஐந்து
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்

Deepal Nanayakkara - Classes are conducted at a registered educational institute in Mathugama town with a modern computer lab with multimedia class rooms..
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு