தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

C Gunatilake (ஆண்) - Advanced PGD in Computer Science UCSC, PGDE in UOC.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை, மஹரகம