கணனிக் கல்வி (ICT 6-9, O/L, A/L)

A Ganeshananthan (ஆண்) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

கணனிக் கல்வி (ICT 6-9, O/L, A/L)
Data Science and Analytics Classes

Malavan Satkunarajah (ஆண்) - BSc. in Management and Information Technology.
இடங்கள்: கொழும்பு

Data Science and Analytics Classes