தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு

Data Science and Analytics Classes

Malavan Satkunarajah (ஆண்) - BSc. in Management and Information Technology.
இடங்கள்: கொழும்பு

Data Science and Analytics Classes