இலங்கை அச்சிடல் நிறுவனம் (SLIOP)

Sri Lanka Institute of Printing (SLIOP) is acclaimed for excellence in Printing and Visual Communication education in Sri Lanka.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

இலங்கை அச்சிடல் நிறுவனம் (SLIOP)
Earth University College - கொழும்பு, கம்பஹ, காலி

A Higher Education Institute in Sri Lanka with the most qualified staff both in theories and practices.
இடங்கள்: கம்பஹ, காலி, கொழும்பு 08

Earth University College - கொழும்பு, கம்பஹ, காலி
Aquinas College of Higher Studies - கொழும்பு 08

At Aquinas College of Higher Studies we strive to educate our students not only by knowledge but also spiritually, socially and psychologically.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

Aquinas College of Higher Studies - கொழும்பு 08