தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் உ/த 2020 மற்றும் மீட்டல்

Navin (ஆண்) - B.Sc (Computer Science), MSc (IT), CCNA, 12 years lecturing experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, பிலிமத்தலாவை, பெராதெனிய

Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

Sri Lanka Telecom Training Centre

Courses: City and Guilds, Edexcel BTEC HND, Optical fiber cabling, Data communication, Electronics, IT.
இடங்கள் வெலிசறை, மொரட்டுவ, Galle, பெராதெனிய

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்